Product & Diensten Overzicht

ADVIES

Verkeerskundig advies etc.

 •      Stroefheids-, vlakheids-, & deflectiemetingen
 •      Verkeersonderzoek
 •      Verkeersveiligheidsonderzoek
 •      Capaciteitsonderzoek wegen, kruispunten & rotondes
 •      Verkeersintensiteit meten
 •      Multicriteria-analyse, second opinion, enquête & interviews
 •      Toepassing LED-verlichting t.b.v. verkeersveiligheid
 •      Bordenscans, omleidingsroutes, U-routes

Plannen

 •      Verkeerscirculatieplan, verkeers- & bereikbaarheidsplan
 •      Uitwijkroutes, noodroutes
 •      GVVP, verkeersveiligheidsplan, verkeersstructuurplan
 •      Bewegwijzerings- & bebordingsplan

Ontwerpen

 •      3D-wegontwerp, 3D-visualisaties
 •      Wegontwerp duurzaam veilig
 •      Inpassingsontwerp, rijcurves & rijcurvesimulatie
 •      Ontwerp toegankelijkheid bebouwde kom, bushaltes etc.
 •      Ontwerp aansluitingen, kruispunten, (turbo)rotondes, verkeerspleinen
 •      Ontwerp revitalisering bedrijventerreinen/woonwijken/P-terreinen
 •      Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregelen
 •      Routekaarten, inzetprotocollen & regelscenario’s uitwijkroutes

 

Communicatie & ondersteuning

 •      Bewonersconsultatie, projectvoorlichting
 •      Informatiebijeenkomsten, inloopavonden, inspraakavonden
 •      Presentatietekening, PowerPointpresentatie
 •      Tijdelijke vervanging/opvang capaciteitsproblemen

ENGINEERING

 

Tekeningen, bestekken & Contracten

 •      System Engineering/ functioneel PvE & UAV-GC contracten
 •      RAW-bestekken,   OMOP-bestekken
 •      3D-tekeningen voor schets-, voorlopig & definitief ontwerp
 •      Bestek en tekeningen voor asfalt- & elementenonderhoud
 •      Bestek en tekeningen bouw- en woonrijp maken
 •      Bestek en tekeningen (her)ontwikkelingslocaties
 •      Bestek en tekeningen reconstructies wegen en pleinen
 •      Bestek en tekeningen groen, riool

Kostenraming

 •      Risicoanalyse
 •      Investeringsbegroting & budgetraming
 •      Besteksraming & directieraming

Onderzoek & advies

 •      Weginspectie, verhardingsonderzoek, verhardingsadvies
 •      Voorbereidend onderzoek
 •      Inmetingen
 •      Duurzaamheidadvies

INFRA Diensten & producten

Uitvoering & producten

 •      Design, construct & maintenance
 •      Uitwerken groenplannen & aanbrengen groenvoorziening
 •      Risicodragend verzorgen van werken op verzoek van OG
 •      Snelheid beïnvloeding systemen
 •      Asfaltconstructies
 •      Dunne deklagen
 •      Combinatiedeklaag
 •      Sporttop (NOC-NSF)
 •      Lynpave
 •      Rubberpave
 •      Zeer Stil Asfaltbeton (ZSA)
 •      Oppervlakbehandelingen
 •      Reconstructies/ herinrichtingen verhardingen & riolering
 •      Onderhoud verhardingen (open & gesloten)
 •      Bouw- & woonrijp maken
 •      Asfaltproductie
 •      Wegmarkering
 •      Freeswerk

Verkeersinformatie/ asset management

 •      Trajectmanagement
 •      Management onderhoud & beheer
 •      Verkeersdata, verkeersinformatie
 •      Overzicht structurele weggebruikers

MANAGEMENT

 Projectmanagement

 •      Projectmanagement & coördinatie
 •      Beheersing van condities
 •      Planning & (communicatief) risicomanagement
 •      Voorlichting, projectbijsturing & workshops

Asset management/ mobiliteitsmanagement

 •      Duurzame mobiliteit & bereikbaarheid
 •      Verkeersmanagement adviezen, inframanagement
 •      Trajectmanagement, netwerkmanagement
 •      Incidentmanagement

Omgevingsmanagement

 •      Omgevings- & communicatiemanagement, communicatieplan
 •      Stakeholder- & belangenmanagement, klachtenregistratie
 •      Verkeers- & bereikbaarheidsplan
 •      Faunaonderzoek, ontheffing flora- & faunawet
 •      Procedure- & vergunningsplanVersluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email