Verkeerstechniek

Door het steeds complexere wegennet is verkeerstechniek absoluut specialistenwerk geworden. Versluys Verkeerstechniek BV is zo’n specialist! Wij maken dagelijks een veilige uitvoering van wegwerkzaamheden mogelijk. Dit doen wij met modern materiaal en materieel door het plaatsen, onderhouden en verwijderen van (tijdelijke) wegbebakeningmaterialen.
Veiligheid is hierbij van groot belang. Niet alleen voor de weggebruikers en de wegwerkers maar ook voor het eigen personeel.

Versluys Verkeerstechniek verzorgt ook de bebording en bewegwijzering voor het scheepvaartverkeer op rivieren en kanalen bij werkzaamheden aan bruggen, baggerwerken, aanleg of onderhoud van infrastructurele werken, stremming van vaarwegen of waterevenementen.

VERKEERSPROBLEEM? WIJ REGELEN HET WEL!


Dé kracht van Versluys Verkeerstechniek is dat wij daadkrachtig en adequaat op acute situaties inspelen. Denk hierbij aan calamiteiten en storingen waarbij in korte tijd een verkeersmaatregel moet worden getroffen.

Maatwerk
Als er geen sprake is van een acute situatie vormt een verkeersplan de basis voor de te nemen maatregelen. Dit verkeersplan wordt door Versluys Verkeerstechniek ontworpen, getoetst en besproken met alle belanghebbenden om zodoende tot een plan te komen dat aansluit bij de wensen en de mogelijkheden.
Vanzelfsprekend wordt volgens de regelgeving van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) en RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) gewerkt.

Veiligheid
Arbeidsomstandigheden (ARBO), kennis van bedrijfshulpverlening (BHV) en opleiding krijgen bij Versluys Verkeerstechniek veel aandacht.  Alvorens met werkzaamheden  te beginnen wordt een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd met als doel het identificeren van de gevaren op en rond de werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een incident kunnen leiden.

verk 1verk 2verk 3

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email